Win32_TSVirtualIP wmi class in namespaces

Win32_TSVirtualIP in WMI namespaces

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_TSVirtualIP01771---
Win32_TSVirtualIP0127----

Similar Classes to Win32_TSVirtualIP

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_TSVirtualIPSetting070----
Win32_TSVirtualIPSetting000----
comments powered by Disqus
WUtils.com