Win32_ShortcutSAP wmi class in namespaces

Win32_ShortcutSAP in WMI namespaces

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_ShortcutSAP020999---
comments powered by Disqus
WUtils.com