Win32_PowerSettingDataIndexInPlan wmi class in namespaces

Win32_PowerSettingDataIndexInPlan in WMI namespaces

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_PowerSettingDataIndexInPlan02040---
Win32_PowerSettingDataIndexInPlan020----
comments powered by Disqus
WUtils.com