Win32_MemoryArray wmi class in namespaces

Win32_MemoryArray in WMI namespaces

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_MemoryArray03921---
Win32_MemoryArray0392----

Similar Classes to Win32_MemoryArray

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
MSNdis_PortArray050----
MSNdis_ReceiveFilterInfoArray060----
MSNdis_ReceiveQueueInfoArray050----
Uint8Array010----
Uint8Array010----
Win32_MemoryArrayLocation0201---
Win32_MemoryArrayLocation020----
Win32_MemoryDeviceArray0204---
Win32_MemoryDeviceArray020----
Win32_PhysicalMemoryArray02711---
Win32_PhysicalMemoryArray0271----
comments powered by Disqus
WUtils.com