Win32_DCOMApplication wmi class in namespaces

Win32_DCOMApplication in WMI namespaces

ClassnamespaceChildsPropsMethsInsInsdAbsSing
Win32_DCOMApplication06040---
Win32_DCOMApplication060----
comments powered by Disqus
WUtils.com