β, Unicode 946, hex 0x3B2, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char β, Unicode 946, hex 0x3B2.

List Of encodings For unicode Char 946

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371225E1False
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737115399True
ibm7751225E1False
ibm8501225E1False
ibm8521225E1False
IBM8551633FFalse
ibm8571225E1False
IBM008581225E1False
IBM8601225E1False
ibm8611225E1False
DOS-8621225E1False
IBM8631225E1False
IBM864114490True
IBM8651225E1False
cp8661633FFalse
ibm8691215D7True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511398BTrue
shift_jis249283C083True
gb2312249830C2A6True
ks_c_5601-1987258021E2A5True
big52239715DA3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629463B2True
utf-16BE245571B203True
windows-12501223DFFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521223DFFalse
windows-12531226E2True
windows-12541223DFFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22940372DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese249283C083True
x-mac-chinesetrad2239715DA3True
x-mac-korean258021E2A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1226E2True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp249830C2A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249463B2True
utf-32BE42986541056B2030000True
x-Chinese-CNS245221B0A5True
x-cp200012180514683True
x-Chinese-Eten2180514683True
x-cp20003249283C083True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005264142FA8ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311398BTrue
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP249830C2A6True
x-cp20936249830C2A6True
x-cp20949258021E2A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71226E2True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1166A6True
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227249830C2A6True
euc-jp249830C2A6True
EUC-CN249830C2A6True
euc-kr258021E2A5True
hz-gb-231260-True
GB18030249830C2A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8245774B2CETrue
WUtils.com