£, Unicode 163, hex 0xA3, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char £, Unicode 163, hex 0xA3.

List Of encodings For unicode Char 163

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371177B1True
IBM43711569CTrue
IBM5001177B1True
ASMO-7081253FDTrue
DOS-72011569CTrue
ibm7371633FFalse
ibm77511569CTrue
ibm85011569CTrue
ibm8521764CFalse
IBM8551633FFalse
ibm85711569CTrue
IBM0085811569CTrue
IBM86011569CTrue
ibm86111569CTrue
DOS-86211569CTrue
IBM86311569CTrue
IBM8641163A3True
IBM86511569CTrue
cp8661633FFalse
ibm86911569CTrue
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp8751176B0True
shift_jis2375059281False
gb2312260065EAA1False
ks_c_5601-1987252385CCA1False
big521833847A2False
IBM10261177B1True
IBM010471177B1True
IBM011401177B1True
IBM011411177B1True
IBM011421177B1True
IBM011431177B1True
IBM0114411237BTrue
IBM011451177B1True
IBM011461915BTrue
IBM0114711237BTrue
IBM011481177B1True
IBM011491177B1True
utf-162163A3True
utf-16BE241728A300True
windows-12501764CFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521163A3True
windows-12531163A3True
windows-12541163A3True
windows-12551163A3True
windows-12561163A3True
windows-12571163A3True
windows-12581163A3True
Johab1633FFalse
macintosh1163A3True
x-mac-japanese2375059281False
x-mac-chinesetrad21833847A2False
x-mac-korean252385CCA1False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek114692True
x-mac-cyrillic1163A3True
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1163A3True
x-mac-ukrainian1163A3True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1163A3True
x-mac-icelandic1163A3True
x-mac-turkish1163A3True
x-mac-croatian1163A3True
utf-324163A3True
utf-32BE42734686208A3000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611163A3True
x-cp202691163A3True
IBM2731177B1True
IBM2771177B1True
IBM2781177B1True
IBM28011237BTrue
IBM2841177B1True
IBM2851915BTrue
IBM2901744ATrue
IBM29711237BTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311237BTrue
IBM4241177B1True
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711177B1True
IBM88011116FFalse
IBM9051177B1True
IBM009241177B1True
EUC-JP262113F2A1True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949252385CCA1False
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11163A3True
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31163A3True
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71163A3True
iso-8859-81163A3True
iso-8859-91163A3True
iso-8859-131163A3True
iso-8859-151163A3True
x-Europa12216True
iso-8859-8-i1163A3True
iso-2022-jp80-False
csISO2022JP80-False
iso-2022-jp80-False
iso-2022-kr80-False
x-cp50227260065EAA1False
euc-jp262113F2A1False
EUC-CN260065EAA1False
euc-kr252385CCA1False
hz-gb-231260-False
GB18030489785561735843081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8241922A3C2True
WUtils.com