t, Unicode 116, hex 0x74, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char t, Unicode 116, hex 0x74.

List Of encodings For unicode Char 116

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371163A3True
IBM437111674True
IBM5001163A3True
ASMO-708111674True
DOS-720111674True
ibm737111674True
ibm775111674True
ibm850111674True
ibm852111674True
IBM855111674True
ibm857111674True
IBM00858111674True
IBM860111674True
ibm861111674True
DOS-862111674True
IBM863111674True
IBM864111674True
IBM865111674True
cp866111674True
ibm869111674True
IBM8701163A3True
windows-874111674True
cp8751163A3True
shift_jis111674True
gb2312111674True
ks_c_5601-1987111674True
big5111674True
IBM10261163A3True
IBM010471163A3True
IBM011401163A3True
IBM011411163A3True
IBM011421163A3True
IBM011431163A3True
IBM011441163A3True
IBM011451163A3True
IBM011461163A3True
IBM011471163A3True
IBM011481163A3True
IBM011491163A3True
utf-16211674True
utf-16BE2296967400True
windows-1250111674True
windows-1251111674True
Windows-1252111674True
windows-1253111674True
windows-1254111674True
windows-1255111674True
windows-1256111674True
windows-1257111674True
windows-1258111674True
Johab111674True
macintosh111674True
x-mac-japanese111674True
x-mac-chinesetrad111674True
x-mac-korean111674True
x-mac-arabic111674True
x-mac-hebrew111674True
x-mac-greek111674True
x-mac-cyrillic111674True
x-mac-chinesesimp111674True
x-mac-romanian111674True
x-mac-ukrainian111674True
x-mac-thai111674True
x-mac-ce111674True
x-mac-icelandic111674True
x-mac-turkish111674True
x-mac-croatian111674True
utf-32411674True
utf-32BE4194615705674000000True
x-Chinese-CNS111674True
x-cp20001111674True
x-Chinese-Eten111674True
x-cp20003111674True
x-cp20004111674True
x-cp20005111674True
x-IA5111674True
x-IA5-German111674True
x-IA5-Swedish111674True
x-IA5-Norwegian111674True
us-ascii111674True
x-cp20261111674True
x-cp20269111674True
IBM2731163A3True
IBM2771163A3True
IBM2781163A3True
IBM2801163A3True
IBM2841163A3True
IBM2851163A3True
IBM2901179B3True
IBM2971163A3True
IBM4201163A3True
IBM4231163A3True
IBM4241163A3True
x-EBCDIC-KoreanExtended1163A3True
IBM-Thai1163A3True
koi8-r111674True
IBM8711163A3True
IBM8801163A3True
IBM9051163A3True
IBM009241163A3True
EUC-JP111674True
x-cp20936111674True
x-cp20949111674True
cp10251163A3True
koi8-u111674True
iso-8859-1111674True
iso-8859-2111674True
iso-8859-3111674True
iso-8859-4111674True
iso-8859-5111674True
iso-8859-6111674True
iso-8859-7111674True
iso-8859-8111674True
iso-8859-9111674True
iso-8859-13111674True
iso-8859-15111674True
x-Europa111674True
iso-8859-8-i111674True
iso-2022-jp111674True
csISO2022JP111674True
iso-2022-jp111674True
iso-2022-kr111674True
x-cp50227111674True
euc-jp111674True
EUC-CN111674True
euc-kr111674True
hz-gb-2312111674True
GB18030111674True
x-iscii-de111674True
x-iscii-be111674True
x-iscii-ta111674True
x-iscii-te111674True
x-iscii-as111674True
x-iscii-or111674True
x-iscii-ka111674True
x-iscii-ma111674True
x-iscii-gu111674True
x-iscii-pa111674True
utf-7111674True
utf-8111674True
WUtils.com