Kokila Bold Italic

Kokila, Bold Italic typeface of Kokila font family

Kokila, Bold Italic sample

AWZ.awz,019;$#&"ěšč

Kokila, Bold Italic sample character map

0123456789ABCDEF
20 , unicode 32, hex 0x20, Bold Italic font, Bold Italic typeface!, unicode 33, hex 0x21, Bold Italic font, Bold Italic typeface", unicode 34, hex 0x22, Bold Italic font, Bold Italic typeface#, unicode 35, hex 0x23, Bold Italic font, Bold Italic typeface$, unicode 36, hex 0x24, Bold Italic font, Bold Italic typeface%, unicode 37, hex 0x25, Bold Italic font, Bold Italic typeface&, unicode 38, hex 0x26, Bold Italic font, Bold Italic typeface', unicode 39, hex 0x27, Bold Italic font, Bold Italic typeface(, unicode 40, hex 0x28, Bold Italic font, Bold Italic typeface), unicode 41, hex 0x29, Bold Italic font, Bold Italic typeface*, unicode 42, hex 0x2A, Bold Italic font, Bold Italic typeface+, unicode 43, hex 0x2B, Bold Italic font, Bold Italic typeface,, unicode 44, hex 0x2C, Bold Italic font, Bold Italic typeface-, unicode 45, hex 0x2D, Bold Italic font, Bold Italic typeface., unicode 46, hex 0x2E, Bold Italic font, Bold Italic typeface/, unicode 47, hex 0x2F, Bold Italic font, Bold Italic typeface
300, unicode 48, hex 0x30, Bold Italic font, Bold Italic typeface1, unicode 49, hex 0x31, Bold Italic font, Bold Italic typeface2, unicode 50, hex 0x32, Bold Italic font, Bold Italic typeface3, unicode 51, hex 0x33, Bold Italic font, Bold Italic typeface4, unicode 52, hex 0x34, Bold Italic font, Bold Italic typeface5, unicode 53, hex 0x35, Bold Italic font, Bold Italic typeface6, unicode 54, hex 0x36, Bold Italic font, Bold Italic typeface7, unicode 55, hex 0x37, Bold Italic font, Bold Italic typeface8, unicode 56, hex 0x38, Bold Italic font, Bold Italic typeface9, unicode 57, hex 0x39, Bold Italic font, Bold Italic typeface:, unicode 58, hex 0x3A, Bold Italic font, Bold Italic typeface;, unicode 59, hex 0x3B, Bold Italic font, Bold Italic typeface<, unicode 60, hex 0x3C, Bold Italic font, Bold Italic typeface=, unicode 61, hex 0x3D, Bold Italic font, Bold Italic typeface>, unicode 62, hex 0x3E, Bold Italic font, Bold Italic typeface?, unicode 63, hex 0x3F, Bold Italic font, Bold Italic typeface
40@, unicode 64, hex 0x40, Bold Italic font, Bold Italic typefaceA, unicode 65, hex 0x41, Bold Italic font, Bold Italic typefaceB, unicode 66, hex 0x42, Bold Italic font, Bold Italic typefaceC, unicode 67, hex 0x43, Bold Italic font, Bold Italic typefaceD, unicode 68, hex 0x44, Bold Italic font, Bold Italic typefaceE, unicode 69, hex 0x45, Bold Italic font, Bold Italic typefaceF, unicode 70, hex 0x46, Bold Italic font, Bold Italic typefaceG, unicode 71, hex 0x47, Bold Italic font, Bold Italic typefaceH, unicode 72, hex 0x48, Bold Italic font, Bold Italic typefaceI, unicode 73, hex 0x49, Bold Italic font, Bold Italic typefaceJ, unicode 74, hex 0x4A, Bold Italic font, Bold Italic typefaceK, unicode 75, hex 0x4B, Bold Italic font, Bold Italic typefaceL, unicode 76, hex 0x4C, Bold Italic font, Bold Italic typefaceM, unicode 77, hex 0x4D, Bold Italic font, Bold Italic typefaceN, unicode 78, hex 0x4E, Bold Italic font, Bold Italic typefaceO, unicode 79, hex 0x4F, Bold Italic font, Bold Italic typeface
50P, unicode 80, hex 0x50, Bold Italic font, Bold Italic typefaceQ, unicode 81, hex 0x51, Bold Italic font, Bold Italic typefaceR, unicode 82, hex 0x52, Bold Italic font, Bold Italic typefaceS, unicode 83, hex 0x53, Bold Italic font, Bold Italic typefaceT, unicode 84, hex 0x54, Bold Italic font, Bold Italic typefaceU, unicode 85, hex 0x55, Bold Italic font, Bold Italic typefaceV, unicode 86, hex 0x56, Bold Italic font, Bold Italic typefaceW, unicode 87, hex 0x57, Bold Italic font, Bold Italic typefaceX, unicode 88, hex 0x58, Bold Italic font, Bold Italic typefaceY, unicode 89, hex 0x59, Bold Italic font, Bold Italic typefaceZ, unicode 90, hex 0x5A, Bold Italic font, Bold Italic typeface[, unicode 91, hex 0x5B, Bold Italic font, Bold Italic typeface\, unicode 92, hex 0x5C, Bold Italic font, Bold Italic typeface], unicode 93, hex 0x5D, Bold Italic font, Bold Italic typeface^, unicode 94, hex 0x5E, Bold Italic font, Bold Italic typeface_, unicode 95, hex 0x5F, Bold Italic font, Bold Italic typeface
60`, unicode 96, hex 0x60, Bold Italic font, Bold Italic typefacea, unicode 97, hex 0x61, Bold Italic font, Bold Italic typefaceb, unicode 98, hex 0x62, Bold Italic font, Bold Italic typefacec, unicode 99, hex 0x63, Bold Italic font, Bold Italic typefaced, unicode 100, hex 0x64, Bold Italic font, Bold Italic typefacee, unicode 101, hex 0x65, Bold Italic font, Bold Italic typefacef, unicode 102, hex 0x66, Bold Italic font, Bold Italic typefaceg, unicode 103, hex 0x67, Bold Italic font, Bold Italic typefaceh, unicode 104, hex 0x68, Bold Italic font, Bold Italic typefacei, unicode 105, hex 0x69, Bold Italic font, Bold Italic typefacej, unicode 106, hex 0x6A, Bold Italic font, Bold Italic typefacek, unicode 107, hex 0x6B, Bold Italic font, Bold Italic typefacel, unicode 108, hex 0x6C, Bold Italic font, Bold Italic typefacem, unicode 109, hex 0x6D, Bold Italic font, Bold Italic typefacen, unicode 110, hex 0x6E, Bold Italic font, Bold Italic typefaceo, unicode 111, hex 0x6F, Bold Italic font, Bold Italic typeface
70p, unicode 112, hex 0x70, Bold Italic font, Bold Italic typefaceq, unicode 113, hex 0x71, Bold Italic font, Bold Italic typefacer, unicode 114, hex 0x72, Bold Italic font, Bold Italic typefaces, unicode 115, hex 0x73, Bold Italic font, Bold Italic typefacet, unicode 116, hex 0x74, Bold Italic font, Bold Italic typefaceu, unicode 117, hex 0x75, Bold Italic font, Bold Italic typefacev, unicode 118, hex 0x76, Bold Italic font, Bold Italic typefacew, unicode 119, hex 0x77, Bold Italic font, Bold Italic typefacex, unicode 120, hex 0x78, Bold Italic font, Bold Italic typefacey, unicode 121, hex 0x79, Bold Italic font, Bold Italic typefacez, unicode 122, hex 0x7A, Bold Italic font, Bold Italic typeface{, unicode 123, hex 0x7B, Bold Italic font, Bold Italic typeface|, unicode 124, hex 0x7C, Bold Italic font, Bold Italic typeface}, unicode 125, hex 0x7D, Bold Italic font, Bold Italic typeface~, unicode 126, hex 0x7E, Bold Italic font, Bold Italic typeface
A0 , unicode 160, hex 0xA0, Bold Italic font, Bold Italic typeface¡, unicode 161, hex 0xA1, Bold Italic font, Bold Italic typeface¢, unicode 162, hex 0xA2, Bold Italic font, Bold Italic typeface£, unicode 163, hex 0xA3, Bold Italic font, Bold Italic typeface¤, unicode 164, hex 0xA4, Bold Italic font, Bold Italic typeface¥, unicode 165, hex 0xA5, Bold Italic font, Bold Italic typeface¦, unicode 166, hex 0xA6, Bold Italic font, Bold Italic typeface§, unicode 167, hex 0xA7, Bold Italic font, Bold Italic typeface¨, unicode 168, hex 0xA8, Bold Italic font, Bold Italic typeface©, unicode 169, hex 0xA9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceª, unicode 170, hex 0xAA, Bold Italic font, Bold Italic typeface«, unicode 171, hex 0xAB, Bold Italic font, Bold Italic typeface¬, unicode 172, hex 0xAC, Bold Italic font, Bold Italic typeface­, unicode 173, hex 0xAD, Bold Italic font, Bold Italic typeface®, unicode 174, hex 0xAE, Bold Italic font, Bold Italic typeface¯, unicode 175, hex 0xAF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
B0°, unicode 176, hex 0xB0, Bold Italic font, Bold Italic typeface±, unicode 177, hex 0xB1, Bold Italic font, Bold Italic typeface², unicode 178, hex 0xB2, Bold Italic font, Bold Italic typeface³, unicode 179, hex 0xB3, Bold Italic font, Bold Italic typeface´, unicode 180, hex 0xB4, Bold Italic font, Bold Italic typefaceµ, unicode 181, hex 0xB5, Bold Italic font, Bold Italic typeface¶, unicode 182, hex 0xB6, Bold Italic font, Bold Italic typeface·, unicode 183, hex 0xB7, Bold Italic font, Bold Italic typeface¸, unicode 184, hex 0xB8, Bold Italic font, Bold Italic typeface¹, unicode 185, hex 0xB9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceº, unicode 186, hex 0xBA, Bold Italic font, Bold Italic typeface», unicode 187, hex 0xBB, Bold Italic font, Bold Italic typeface¼, unicode 188, hex 0xBC, Bold Italic font, Bold Italic typeface½, unicode 189, hex 0xBD, Bold Italic font, Bold Italic typeface¾, unicode 190, hex 0xBE, Bold Italic font, Bold Italic typeface¿, unicode 191, hex 0xBF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
C0À, unicode 192, hex 0xC0, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÁ, unicode 193, hex 0xC1, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÂ, unicode 194, hex 0xC2, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÃ, unicode 195, hex 0xC3, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÄ, unicode 196, hex 0xC4, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÅ, unicode 197, hex 0xC5, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÆ, unicode 198, hex 0xC6, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÇ, unicode 199, hex 0xC7, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÈ, unicode 200, hex 0xC8, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÉ, unicode 201, hex 0xC9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÊ, unicode 202, hex 0xCA, Bold Italic font, Bold Italic typefaceË, unicode 203, hex 0xCB, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÌ, unicode 204, hex 0xCC, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÍ, unicode 205, hex 0xCD, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÎ, unicode 206, hex 0xCE, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÏ, unicode 207, hex 0xCF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
D0Ð, unicode 208, hex 0xD0, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÑ, unicode 209, hex 0xD1, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÒ, unicode 210, hex 0xD2, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÓ, unicode 211, hex 0xD3, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÔ, unicode 212, hex 0xD4, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÕ, unicode 213, hex 0xD5, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÖ, unicode 214, hex 0xD6, Bold Italic font, Bold Italic typeface×, unicode 215, hex 0xD7, Bold Italic font, Bold Italic typefaceØ, unicode 216, hex 0xD8, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÙ, unicode 217, hex 0xD9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÚ, unicode 218, hex 0xDA, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÛ, unicode 219, hex 0xDB, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÜ, unicode 220, hex 0xDC, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÝ, unicode 221, hex 0xDD, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÞ, unicode 222, hex 0xDE, Bold Italic font, Bold Italic typefaceß, unicode 223, hex 0xDF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
E0à, unicode 224, hex 0xE0, Bold Italic font, Bold Italic typefaceá, unicode 225, hex 0xE1, Bold Italic font, Bold Italic typefaceâ, unicode 226, hex 0xE2, Bold Italic font, Bold Italic typefaceã, unicode 227, hex 0xE3, Bold Italic font, Bold Italic typefaceä, unicode 228, hex 0xE4, Bold Italic font, Bold Italic typefaceå, unicode 229, hex 0xE5, Bold Italic font, Bold Italic typefaceæ, unicode 230, hex 0xE6, Bold Italic font, Bold Italic typefaceç, unicode 231, hex 0xE7, Bold Italic font, Bold Italic typefaceè, unicode 232, hex 0xE8, Bold Italic font, Bold Italic typefaceé, unicode 233, hex 0xE9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceê, unicode 234, hex 0xEA, Bold Italic font, Bold Italic typefaceë, unicode 235, hex 0xEB, Bold Italic font, Bold Italic typefaceì, unicode 236, hex 0xEC, Bold Italic font, Bold Italic typefaceí, unicode 237, hex 0xED, Bold Italic font, Bold Italic typefaceî, unicode 238, hex 0xEE, Bold Italic font, Bold Italic typefaceï, unicode 239, hex 0xEF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
F0ð, unicode 240, hex 0xF0, Bold Italic font, Bold Italic typefaceñ, unicode 241, hex 0xF1, Bold Italic font, Bold Italic typefaceò, unicode 242, hex 0xF2, Bold Italic font, Bold Italic typefaceó, unicode 243, hex 0xF3, Bold Italic font, Bold Italic typefaceô, unicode 244, hex 0xF4, Bold Italic font, Bold Italic typefaceõ, unicode 245, hex 0xF5, Bold Italic font, Bold Italic typefaceö, unicode 246, hex 0xF6, Bold Italic font, Bold Italic typeface÷, unicode 247, hex 0xF7, Bold Italic font, Bold Italic typefaceø, unicode 248, hex 0xF8, Bold Italic font, Bold Italic typefaceù, unicode 249, hex 0xF9, Bold Italic font, Bold Italic typefaceú, unicode 250, hex 0xFA, Bold Italic font, Bold Italic typefaceû, unicode 251, hex 0xFB, Bold Italic font, Bold Italic typefaceü, unicode 252, hex 0xFC, Bold Italic font, Bold Italic typefaceý, unicode 253, hex 0xFD, Bold Italic font, Bold Italic typefaceþ, unicode 254, hex 0xFE, Bold Italic font, Bold Italic typefaceÿ, unicode 255, hex 0xFF, Bold Italic font, Bold Italic typeface
130ı, unicode 305, hex 0x131, Bold Italic font, Bold Italic typeface
150Œ, unicode 338, hex 0x152, Bold Italic font, Bold Italic typefaceœ, unicode 339, hex 0x153, Bold Italic font, Bold Italic typeface
160Š, unicode 352, hex 0x160, Bold Italic font, Bold Italic typefaceš, unicode 353, hex 0x161, Bold Italic font, Bold Italic typeface
170Ÿ, unicode 376, hex 0x178, Bold Italic font, Bold Italic typefaceŽ, unicode 381, hex 0x17D, Bold Italic font, Bold Italic typefacež, unicode 382, hex 0x17E, Bold Italic font, Bold Italic typeface
190ƒ, unicode 402, hex 0x192, Bold Italic font, Bold Italic typeface
2B0ʼ, unicode 700, hex 0x2BC, Bold Italic font, Bold Italic typeface
2C0ˆ, unicode 710, hex 0x2C6, Bold Italic font, Bold Italic typefaceˇ, unicode 711, hex 0x2C7, Bold Italic font, Bold Italic typeface
2D0˚, unicode 730, hex 0x2DA, Bold Italic font, Bold Italic typeface˜, unicode 732, hex 0x2DC, Bold Italic font, Bold Italic typeface
All 356 characters of Kokila, Bold Italic

Kokila, Bold Italic properties

Propertyvalue
WeightBold
StyleItalic
StretchNormal
Characters356
IsBoldSimulatedFalse
IsObliqueSimulatedFalse
CapsHeight0,5126953125
StrikethroughPosition0,14501953125
StrikethroughThickness0,0595703125
UnderlinePosition-0,1923828125
UnderlineThickness0,0595703125
XHeight0,35009765625

Kokila, Bold Italic names

LangName
ca-esNegreta cursiva
cs-cztučné kurzíva
da-dkfed kursiv
de-deFett Kursiv
el-gr?????? ??????
en-usBold Italic
es-esNegrita Cursiva
es-mxNegrita Cursiva
eu-esLodi etzana
fi-fiLihavoitu Kursivoi
fr-caGras Italique
fr-frGras Italique
hu-huFélkövér dőlt
it-itGrassetto Corsivo
nb-noHalvfet Kursiv
nl-nlVet Cursief
pl-plPogrubiona kursywa
pt-brNegrito Itálico
pt-ptNegrito Itálico
ru-ru?????????? ??????
sk-skTučná kurzíva
sl-siKrepko poševno
sv-seFet Kursiv
tr-trKalin Italik
WUtils.com