, DEC 1, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char , DEC 1.

List Of encodings For unicode Char 1

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037111True
IBM437111True
IBM500111True
ASMO-708111True
DOS-720111True
ibm737111True
ibm775111True
ibm850111True
ibm852111True
IBM855111True
ibm857111True
IBM00858111True
IBM860111True
ibm861111True
DOS-862111True
IBM863111True
IBM864111True
IBM865111True
cp866111True
ibm869111True
IBM870111True
windows-874111True
cp875111True
shift_jis111True
gb2312111True
ks_c_5601-1987111True
big5111True
IBM1026111True
IBM01047111True
IBM01140111True
IBM01141111True
IBM01142111True
IBM01143111True
IBM01144111True
IBM01145111True
IBM01146111True
IBM01147111True
IBM01148111True
IBM01149111True
utf-16211True
utf-16BE2256100True
windows-1250111True
windows-1251111True
Windows-1252111True
windows-1253111True
windows-1254111True
windows-1255111True
windows-1256111True
windows-1257111True
windows-1258111True
Johab111True
macintosh111True
x-mac-japanese111True
x-mac-chinesetrad111True
x-mac-korean111True
x-mac-arabic111True
x-mac-hebrew111True
x-mac-greek111True
x-mac-cyrillic111True
x-mac-chinesesimp111True
x-mac-romanian111True
x-mac-ukrainian111True
x-mac-thai111True
x-mac-ce111True
x-mac-icelandic111True
x-mac-turkish111True
x-mac-croatian111True
utf-32411True
utf-32BE4167772161000000True
x-Chinese-CNS111True
x-cp20001111True
x-Chinese-Eten111True
x-cp20003111True
x-cp20004111True
x-cp20005111True
x-IA5111True
x-IA5-German111True
x-IA5-Swedish111True
x-IA5-Norwegian111True
us-ascii111True
x-cp20261111True
x-cp20269111True
IBM273111True
IBM277111True
IBM278111True
IBM280111True
IBM284111True
IBM285111True
IBM290111True
IBM297111True
IBM420111True
IBM423111True
IBM424111True
x-EBCDIC-KoreanExtended111True
IBM-Thai111True
koi8-r111True
IBM871111True
IBM880111True
IBM905111True
IBM00924111True
EUC-JP111True
x-cp20936111True
x-cp20949111True
cp1025111True
koi8-u111True
iso-8859-1111True
iso-8859-2111True
iso-8859-3111True
iso-8859-4111True
iso-8859-5111True
iso-8859-6111True
iso-8859-7111True
iso-8859-8111True
iso-8859-9111True
iso-8859-13111True
iso-8859-15111True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i111True
iso-2022-jp111True
csISO2022JP111True
iso-2022-jp111True
iso-2022-kr111True
x-cp50227111True
euc-jp111True
EUC-CN111True
euc-kr111True
hz-gb-2312111True
GB18030111True
x-iscii-de111True
x-iscii-be111True
x-iscii-ta111True
x-iscii-te111True
x-iscii-as111True
x-iscii-or111True
x-iscii-ka111True
x-iscii-ma111True
x-iscii-gu111True
x-iscii-pa111True
utf-750-True
utf-8111True
online utility - toplist
WUtils.com